Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 6 "ЕДЕЛВАЙС"- 2021/2022 учебна година
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2021 / 2022 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ 2021 / 2022 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ- 2021/2022 учебна година
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БДП за учебната 2021 / 2022 г.
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА за учебната 2021 / 2022 г.
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ за учебната 2021 / 2022 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2021 / 2022 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ 2021 / 2022 учебна година
ПРОГРАМНА СИСТЕМА - 2021/2022 учебна година
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН - 2021/2022 учебна година
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД- 2020/2021 учебна година
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2020 / 2021 учебна година
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2020/2021 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ 2020 / 2021 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ- 2020/2021 учебна година
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 2020/2021 учебна година
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2020 / 2021 учебна година
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ 2020 / 2021 учебна година
ПРОГРАМНА СИСТЕМА - 2020/2021 учебна година
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН - 2020/2021 учебна година
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ - 2019/2020 учебна година
Образец на информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина.jpg