Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Материална база

Основната сграда на ДГ № 6 „Еделвайс” се намира в западната част на гр. Казанлък. Помещава се в масивна сграда.Tя е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане  на качествен и пълноценен педагогически процес. Открита през м.април 1950 г. ДГ № 6 се отоплява с газ. Извършен е капиталов ремонт- ремонт на покрива, смяна на дограма, външна топлоизолация и смяна на осветлението.

Има 5 групи за деца на възраст от 1 до 7 г., които са сформирани по възрастов признак.Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

Филиалът на ДГ № 6 „Еделвайс” се намира в централната част на гр. Крън. Посещава се в панелна  6 групна сграда. Децата са разпределени в 3 групи, от които една яслена, една разновъзрастова за деца от 3 до 5 години и една разновъзрастова за задължителна предучилищна възраст за деца от 5 до 7 години.

Всяка група има самостоятелни спалня, занималня, санитарен възел, методичен кабинет, учителска стая и сервизни помещения. Има физкултурен и музикален салон. Открита през 1988 г. Отоплява се с нафта. Извършен е ремонт на отоплителната инсталация, което осигурява нормално отопление през зимния период.

Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. 

В централната сграда за психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата.

В основната сграда всички групи са обезпечени с компютри и монитори, посредством които редовно се провеждат уроци в електронна среда.Подготвителна за училище група 5 годишни пилотно работи, ползвайки електронната платформа „Аз уча“.

Играчките по групи са подходящи за възрастта на децата. Детската градина разполага със съвременни нагледни материали за децата, книжки и др., обособени спални помещения с цветно детско спално бельо – различно за всяка група, гардеробчета и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

Във филиала в гр. Крън децата се обучават и възпитатват в добре обзаведени занимални, съобразени с възрастовите особености на децата от групите. В групите има телевизори. В някой от групите има видео и DVD плейър, като в една от групите има компютърна конфигурация. Една от закупените мултимедии и един лаптоп са предоставени за филиала в гр. Крън.Играчките недостатъчни, но наличните са подходящи за възрастта на децата.Филиала разполага с малко количество нагледен материал за децата. Необходимо е закупуването на втори компютър.

След извършения ремонт спалните са в много добро състояние- чисти и приветливи. Разполагат с детско спално бельо – различно за всяка група. Санитарни възли са съобразени с възрастта на децата и с необходимата хигиена.

В основната сграда има оборудван кабинет за работа на Екипа за подкрепа на личностното развитие с децата, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Кабинета е оборудван с богат набор от дидактични материали, подходящи за работа с децата със СОП.

Екипите на всяка група полагат значителни усилия в подреждането на материално-техническата база и организацията на образователната среда, като помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда.

  В ДГ № 6 „Еделвайс” с филиал в гр. Крън има установен  пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню ежеседмично се поставя на таблата за информация на всички родители в съответните възрастови групи.Строго се спазват Мерките при работа в условията на COVID-19.

Две от площадките на двора в централната детска градина е преоборудван с нови играчки и пособия, отговарящи на изискванията на Наредбата за спортните площадки. Уредите в двора на филиала в гр. Крън са освежени и пребоядисани.