Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Мисия и визия

MИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

 • Утвърждаване на ДГ № 6 „Еделвайс” с филиал в гр. Крън,като институция, която поема обществена отговорност за ранното образование на децата до 7 годишна възраст, за тяхната социална адаптация и подготовката им за поемането на първата им значима социална роля – ролята на ученик.
 • Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно – образователна дейност като процес на всестранно и последователно навлизане на децата в обективния свят.Възпитание и обучение на децата съгласно ДОС и стандартите на Европейския съюз в дух на мир, толерантност и зачитане на националните и общовешки ценности на другите. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у децата.Координиране усилията на институциите, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата от предучилищна възраст за стимулиране на физическото, интелектуалното, емоционалното, социалното и творческото им развитие и осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот в ДГ.
 • Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от съвременни педагогически технологии /от обучение до стратегическо планиране и управление/.
 • Формиране и развитие на основни човешки ценности, като уважение към правата и свободите на всяка дете, учител, родител и всеки друг участник в ВОП.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

– Как работим със заобикалящата ни общност?

– Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

– Как ще направим детската градина желано място за всекиго?

– Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

– Каква философия споделя детската градина?

– Какъв ще бъде приносът на всеки?

– Каква репутация да има детската градина?

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

 • Работата ни трябва да е насочена към утвърждаване на ДГ № 6 „Еделвайс” с филиал в гр. Крън”като конкурентноспособна, умееща да формира у децата национални и общочовешки добродетели.
 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическоразвитие.
 • Работата ни да е насочена към потребностите на родителите, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Да поощтряваме инициативността и предприемчивостта на всички служители в детската градина да бъдат по-отворени към новостите, да поощтрим творческото им мислене, да даваме повече гласност на положителното в работата ни.
 • Да превърнем детската градина в средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени отработата си. В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция ,като среда за социо-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители:
 • Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии. Децата да могат много повече от това - да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат - да мислят, действат, експериментират. Детската градина да се превърне в образователна среда, провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание. Ценности: екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни ценности.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ГЛАВНА ЦЕННОСТ в образователната система е детето. Идеята за развитие и усъвършенставане на качеството на образование и предучилищно възпитание и подготовка в ДГ № 6 „Еделвайс” с филиал в гр. Крън” е осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на родителите и учителите като участници в образователния процес следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца.

 ПРИОРИТЕТИ

В съдържателен и действен план набелязаните приоритети в образователната сфера на ниво детска градина са базирани на национални стратегии и програми. Те са :

 • Утвърждаване на ДГ като институция с добър имидж
 • Осигуряване на добър ред, стабилност и защита на децата
 • Повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка
 • Усъвършенстване системата на квалификация, преквалификация и обучение на кадрите.
 • Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата. Подобряване работата с деца с емоционални и обучителни затруднения и СОП.
 • Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с обществеността, културните институции,НПО и др.
 • Развитие и подобрение на образователната среда и материалната база
 • Участие в проекти и програми
 • Реализиране на политики за популяризиране дейността на ДГ

 АКЦЕНТИ:

 • Целесъобразно разпределение на управленските функции между директор, педагогически съвет и училищно настоятелство.
 • Привличане на родителска общност.
 • Работа с външни фактори