Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Заявления

Прикачени документи

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за използване на лични данни
ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с Правилника за вътрешния ред на ДГ
ДЕКЛАРАЦИЯ за лица, упълномоюени да взимат детето
ДЕКЛАРАЦИЯ за образователен и трудов статус на родителите
ДЕКЛАРАЦИЯ от родител за съгласие за извършване на скрининг
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител до РЦПППО за отлагане на дете от постъпване в Първи клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на първична оценка на личностното развитие
ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на дете от ДГ.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на детето в почасова организация работа на педагогическо взаимодействие.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на дете в група за логопедични занимания.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ за отписване на дете от ДГ.doc
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване.doc
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в Подготвителна за училище група- 6 годишни.doc
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в Подготвителна за училище група- 5 годишни.docx