Facebook

ДГ №6 Еделвайс

Детска градина в град Казанлък

 

Динамиката на общественото развитие изисква адекватни отговори от образователната система. Израждането на гражданското общество и развитието на демократичните процеси в страната ни все по-осезателно открояват проблемите, свързани със съхраняване на традициите ни в образованието и същевременно търсене на нови иновационни модели за неговото развитие.  

ДГ е институция, която поема обществена отговорност за ранното образование на децата до 7 годишна възраст, за тяхната социална адаптация и подготовката им за поемането на първата им значима социална роля – ролята на ученик. Работата на екипа на ДГ № 6 “Еделвайс” е насочена към възпитание и обучение на децата съгласно ДОС и стандартите на Европейския съюз в дух на мир, толерантност и зачитане на националните и общочовешки ценности на другите. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у децата.

   За да оцелеем в тази сложна обществено-икономическа обстановка проявяваме по-голяма адаптивност и предвидливост, осъзнаваме че единствено високото качество на нашата работа ще ни гарантира по-нататъшно съществуване. Работата ни е насочена към потребностите на деца и родители, към утвърждаване на ДГ № 6 “Еделвайс” като конкурентноспособна, умееща да формира у децата национални и общочовешки добродетели. Поощряваме инициативността и предприемчивостта на всички служители в детската градина да бъдат по-отворени към новостите, стимулираме творческото им мислене, даваме повече гласност на положителното в работата ни. 

Концепцията за образование през целия живот е приоритет в работата на педагогическия екип. Този тип образование е организирано около четири фундаментални типа обучение – да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да живеем заедно, да се научим да бъдем.

    Работата ни по международни проекти ни помога да затвърдим доброто име и авторитет на детското заведение сред родителите и местната общественост. Дава възможност за обмен на педагогически опит с европейските ни приятели и въвеждане на нови педагогически практики и за измерване развитието на нашето образование чрез европейските критерии.

 Детска градина № 6 „Еделвайс”  има филиал в гр. Крън. В нея функционират 9 групи, от които 5 в основната сграда в гр. Казанлък и 4 във филиала в гр. Крън. И в двете сгради функционират по една яслена група и по една самостоятелна Подготвителна за училище група за деца на 5 и 6 годишна възраст. В основната сграда има по една Първа възтастова и Втора възрастова групи. Във филиала в гр. Крън децата от 3 до 5 годишна възраст са обхванати в една разновъзрастова група.

 От 2005 година ДГ № 6 „Еделвайс” е член на Сдружението „С грижа за децата до седем” , имащо за цел да подпомага развитието, обучението и възпитанието на децата в детските заведения в Община Казанлък и да съдейства за издигане на социялния статус на учителя.

 През 2006 година детското заведение е инициатор за провеждането на Асамблея „Знаме на мира” в Казанлък и Първи национален театрален фестивал за деца от предучилищна и начална училищна възраст.

 В ДГ № 6 „Еделвайс“ се провеждат допълнителни образователни дейности, съобразно интереси и възможности на децата по английски език, футбол и зумба. Сформирана е  детска театрална студия „Еделвайсчета“. Малките артисти участват ежегодно в различни международни, национални и общински форуми, където имат завоювани много награди.

 Главна ценност в образователния процес в ДГ № „Еделвайс“ е Детето. В единодействие със семейството полагаме основите на цялостното развитие на личността, като изграждаме от ранна възраст готовност за желана промяна, умения за проява на собствен избор, на критично мислене и осигуряваме приемственост в подготовката за училище, гарантираща развитие на индивидуално-творческите способности и равен старт на всички деца.

 Усилията на педагозите са насочени към собствен избор на подходи, ориентирани към развитието на детето, осигуряващи поставянето му в център на образователно-възпитателния процес, водещ до утвърждаване на детската значимост и достойнство.

 

Кандидатстване
Кандидатстване - ДГ №6 Еделвайс - Казанлък
Прием
Прием - ДГ №6 Еделвайс - Казанлък
Обществен съвет
Обществен съвет - ДГ №6 Еделвайс - Казанлък