Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Училище за родители

Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез предучилищното образование в детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.

Детската градина и семейството, макар и да имат обща цел – възпитанието на детската личност, често действат автономно, независимо едни от други. Проблемите, изникващи пред родителите в процеса на възпитанието на децата, растат непрекъснато. Много често те не намират начините за тяхното правилно разрешение. Разнообразните наставления, давани от хора „с опит”, не винаги способстват за разрешаването на определен проблем и тогава е нужно да се потърси конкретна методическа помощ за децата в лицето на учителите. Но родителите нямат време за срещи и разговори. Затънали в житейски и служебни проблеми, подминават с пренебрежение различните предложени форми за сътрудничество с детската градина. Семейството се отличава с относителна „пасивност”. В отношенията си винаги е организираният фактор, приемайки безкритично предлаганото съдържание, методи и форми на работа. Как то може да се превърне в реална инициативна страна на взаимодействието при непрекъснато повишаване на педагогическата си култура?

В днешното объркано и преходно време, в което ценностната система придобива различни измерения и възниква необходимостта от подпомагане на родителите във възпитанието на децата.

Сътрудничеството между учители и родители е по-нужно от всякога, за да може по-бързо и безболезнено да се отсраняват възникналите проблеми.
Няма специални училища за родители, затова всеки се учи да бъде родители чрез разрешаването на различните ситуации със своето дете,чрез така наречения „Учене чрез опит – грешка” или чрез напътствия от „ препатили” приятели и роднини.
Голяма част от родителите използват остарелите модели на отглеждане и възпитание ,
които не им помагат във всички ситуации.

Ето защо, старшите учители от педагогическата колегия организираха в детската градина-УЧИЛИЩЕ  ЗА  РОДИТЕЛИ .