Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Такси

Съгласно чл. 298 от ЗПУО издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

 Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.

 Размерът и редът за заплащане на таксите по ал. 2 се определят  със Закона за местните данъци и такси и чл. 22 на Наредба 26 приета с Решение № 73 от 13.02.2012 г., и изменена с Решение № 722 / 30.07. 2013 год. на Общински съвет, Казанлък. изм. с Решение №187/25.06.2020 г,  на Общински съвет, Казанлък;

 Родители, които са подали писмена заявка за храна на децата си и не осигурят присъствието им за съответния ден, заплащат заявената храна.

 Съгласно Заповед № 518-19 / 16.09.2020 г. на директора на ДГ № 6 „Еделвайс“,гр. Казанлък, таксите  в  основната сграда се събират от ЗАС от 1-во до 10-то число на месеца от 07:30 ч. до 09:00 часа и от 16:00 ч. до 17:30 ч.

Във филиала в гр. Крън таксите се събират от домакина  от 1-во до 10-то число на месеца от 07:00 ч. до 09:00 часа и от 16:00 ч. до 17:30 ч. и се отчитат на ЗАС до 10-то число на месеца.

 Всеки родител е задължен редовно да плаща таксата си и да спазва срока на събиране.

 При неиздължена такса за един и повече месеци се събира лихва на основание чл.1 от Закона за събиране на държавните вземания и чл. 81 от Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.117 от 10.12.1997 г и допълнение бр. 34/200 г/.

 При заплащането на таксите ЗАС на ДГ № 6 “Еделвайс”, гр.Казанлък с филиал в гр. Крън и домакин във филиала в гр. Крън задължително издават необходимия за това финансов документ.

 При наличие на основание за преферинциално заплащане на таксите за посещение на дете в ДГ, съгласно чл. 22, ал. 3 на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, родителите подават до директора на ДГ следните документи:

  1. Заявление за облекчен режим на заплащане на такса.
  2. Декларация от родител за наличие на конкретни обстоятелства.
  3. Решение на ТЕЛК за детето или родителя - при наличие на такова.
  4. Удостоверение от друго учебно заведение за посещение на по-голямо/и/ дете/ца/ от семейството.
  5. Копие от акта за раждане на детето.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В ДВ, бр. 34/28.04.2017 г.е публикувано ПМС № 78 /21.04.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:

1. Считано от 02.05.2017 г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски надбавки.

2. Информацията за записаните деца в групите за задължителна предучилищна подготовка се подава служебно от детската градина чрез информационната система на МОН.

3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснати повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.

4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09. до 31.05., детската градина служебно подава информация чрез регистъра на МОН.

Този нормативен акт отменя задължението на детската градина да издава служебни бележки при подаване на молба за детски добавки, както и в началото на учебната година за записаните деца!!!