Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Прием

 

 

В  ДГ 6 „Еделвайс” с филиал в гр. Крън се приемат деца на възраст 1–7 години, по желание на родителите (съгласно ЗНП и ППЗНП), като групите се оформят според  правилата за регламентирани в Глава Първа,  Раздел II на Правилника за организация дейността  в ДГ „Еделвайс“, гр. Казанлък с филиал в гр. Крън. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Приема се осъществява съгласно Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски заведения на територията на Община Казанлък. Постъпването на новоприетите деца става от 01.09. до 15.09. на текущата година и целогодишно при наличие на свободните места в групите.За деца навършили 3 годишна възраст  през съответната календарна година и посещавали яслените групи в ДГ № 6 „Еделвайс” с филиал в гр. Крън преместването в Първа група се осъществява след 01.06. на текущата календарна година.За деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение преди постъпването им в Първи клас  и непосещавали до момента детска градина, приема е от 01.09. на съответната учебна година.

 Групите са сформирани по възрастов признак. Те носят собствени имена избрани от деца и учители.