Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Кандидатстване

Приема и кандидатстването за прием на деца в ДГ № 6 „Еделвайс“ се извършва съгласно регламента на Наредба № 9 за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските ДГ на територията на Община Казанлък.Периодите за кандидатсъване в електронната система за прием на деца са регламентирани в утвърден със заповед на Кмета на Община Казанлък График на дейностите по приема на децата в детските градини на територията на Община Казанлък за съответната календарна година.

Записването на класираните деца става след представяне от родителите на следните документи:

- Заявление от родителите - бланка, генерирана в електронната система за прием;

- Оригинал и ксерокиопие от акта за раждане на детето;

- Лични карти на родителите - за справка;

- Ксерококопия на всички документи, доказващи истинноста на посочените в генерираното в електронната система заявление критерии.

При постъпване на детето в детското заведение към заявлението му се прилагат документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини, които се съхраняват от медицинската сестра в здравен кабинет.

  При постъпване на детето в детската градина родителите попълват:

  1. Общи данни за децата и родителите, необходими за попълване на паспортната част на Дневник на групата.
  2. Декларация за упълномощаване на пълнолетни лица, имащи право да взимат детето.
  3. Декларация за запознаване с Правилника за вътрешния ред и Правилника за организация дейността на институцията.

 Към 01.03. на всяка текуща година родителите на децата от Подготвителни за училище групи 5 и 6 годишни се задължават да подадат Заявление до директора на ДГ за записване на детето в ПГ.

Бланки за посочените обстоятелства са публикувани в страница "Заявления"