Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

     Правата на детето са човешки права на децата, с подчертано внимание към правата на специална закрила и грижа, осигурявани на младите , включително правото на общуване с двамата биологични родители, на човешка идентичност, както и правото на основните нужди като храна, платено от държавата образование, здравеопазване и наказателното право, подходящо за възрастта и развитието на детето. Интерпретациите на правата на децата варират от позволяване за децата на способността за автономни действия до прилагане на законова и държавна грижа за освобождаване на децата от физически, умствени и емоционални злоупотреби.

    Основният принцип, залегнал в специални закони и подзаконови нормативни актове, е ангажиментът на държавата да защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот, като предвижда и осъществява мерки за закрила на правата на детето. Закрилата на детето е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете. Осигуряването на правото на детето да живее със своите родители е един от приоритетите на системата за закрила на детето. Усилията са насочени към подобряване на уменията за родителство и промяна на отношението към детето. Компетентните органи за закрила на детето в своята работа се стремят към осигуряване на условия за спазване правата на децата, защита на най-добрия им интерес и осигуряване на подкрепа на децата и семействата. Българското законодателство в областта на закрилата на детето и залегналия в него принцип на предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции само в краен случай, кореспондират с международните стандарти в областта на правата на децата. Неразделна част от прилагането на този принцип е оказването на подкрепа на родителите, когато имат затруднения да полагат грижи за децата си. Органите за закрила на детето на местно ниво полагат целенасочени усилия за превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, като освен социално-психологическа подкрепа се предоставя и финансова помощ, която е част от работата по превенция, реинтеграция и настаняване при близки и роднини или в приемно семейство. Изключително важен е индивидуалния подход при работата по всеки случай, който е обвързан с специфичните потребности на детето. От съществено значение за гарантирането на правата и интересите на децата е, че настаняването извън семейството включително и в специализирана институция се извършва от съда.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Наредба за специализирана защита на деца на обществени места

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Конвенция на ООН за правата на детето

 

STOP НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА

      Насилието над деца е феномен, който съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. То се случва навсякъде – в дома, в детската градина и училището, на улицата, в приятелския кръг, в местата за детска грижа, в правораздавателните институции и др. Децата стават жертви на различни видове насилие – физическо, психическо, сексуално, онлайн, тормоз, пренебрегване, трафик, сексуална и трудова експлоатация, детски бракове.

      Съществуват безспорни доказателства за вредите от насилието върху физическото и психичното здраве и развитие на децата, върху способността им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни възрастни и родители.

      Въвеждането на механизъм за противодействие на насилието в ДГ № 6 "Еделвайс" се налага от разбирането, че реален напредък в справянето с насилието и тормоза може да бъде постигнат само при прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и изпълнява от всички участници в образователния процес. Тази политика регламентира в дългосрочен план целите и задачите по отношение на превенцията на насилието, както и разписва конкретни роли, отговорности и процедури за действие при възникнали ситуации на насилие и тормоз.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

 Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието

Процедура за подаване, регистриране и разглеждане на жалби, свързани със ситуации на насилие

План на координационния съвет в ДГ № 6 "Еделвайс"