Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Разновъзрастова ПГ "Дъга"

 

Разновъзрастова група "Дъга" е за деца от задължителна предучилищна възраст от 5 до 7 години. Намира се във филиала на Детска градина ""Еделвайс" в гр. Крън. В нея се обучават 29 деца. 15 0т тях са 5 години и 14 са на 6 години.Едно от децата е на ресурсно подпомагане и е отложено за обучение в Първи клас. С него работят специалистите от Екипа за предоставяне на допълнителна подкрепа.

В групата се работи по Програмна система "Златното ключе" на издателство "Бит и техника".

В групата се работи по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" /2014-2020/ по дейност 1- "Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи". Сформирани са две групи от по 6 деца, с които се работи допълнително с цел усвояване на българския език и придобиване на по-качествени езикови компетенции.

Екипът, който работи с децата е в състав:

- Милка Желева- старши учител;

- Недялка Аданева- старши уител;

- Янка Георгиева- помощник- възпитател;

- Светла Чакова- помощник на учителя.