Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Заявления

Прикачени документи

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в Подготвителна за училище група- 5 годишни.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в Подготвителна за училище група- 6 годишни.doc
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване.doc
ЗАЯВЛЕНИЕ за отписване на дете от ДГ.doc
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на дете в група за логопедични занимания.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на детето в почасова организация работа на педагогическо взаимодействие.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на дете от ДГ.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на първична оценка на личностното развитие
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител до РЦПППО за отлагане на дете от постъпване в Първи клас
ДЕКЛАРАЦИЯ от родител за съгласие за извършване на скрининг
ДЕКЛАРАЦИЯ за образователен и трудов статус на родителите
ДЕКЛАРАЦИЯ за лица, упълномоюени да взимат детето
ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с Правилника за вътрешния ред на ДГ
ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за използване на лични данни